Gegevensbescherming

Wijzig uw toestemming


1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u onder de Privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u uit het impressum van deze website halen

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terugverwijzen. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende Privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, zullen wij u in deze Privacyverklaring informeren.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Kassel Marketing GmbH
Obere Königsstraße 15
34117 Kassel

Bevoegd tot vertegenwoordiging zoals bedoeld in de TGD (dierengezondheidsdienst)
Bedrijfsleider Andreas Bilo

Telefoon: +49 561 7077 07
E-Mail: info@kassel-marketing.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in het geval van vragen over gegevensbescherming is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat) van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die op u betrekking hebben en door u beschikbaar zijn gemaakt, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Bestaat na afsluiting van een betaalcontract een verplichting, ons uw betaalgegevens (bijv. rekeningnummer bij automatisch incasso) door te geven, zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betaalverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet worden meegelezen door derden.

Herkomst, blokkeren, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Manfred Schneider
Datenschutz und Datensicherheitsberatung proDS
Sonnenberg 12
33100 Paderborn

Telefoon: +49 5293 9327900
E-Mail: manfred.schneider@pro-ds.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteren, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitschakelen alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikte besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostname van de computer vanaf waar de website wordt geraadpleegd
 • tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid F AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Privacyverklaringen voor geïnteresseerden en klanten

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, als ze nodig zijn voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking.

De verwerking van uw persoonsgegevens (contractgegevens, factuur- en rekeningsgegevens etc.) vindt plaats met inachtneming van de bepalingen rond gegevensbescherming, o.a.:

 • Ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen (art. 6 alinea 1b AVG) op basis van uw aanvraag.
 • Om de gerechtvaardigde belangen van Kassel Marketing GmbH of een derde te waarborgen en na afweging van de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene noodzakelijk (art. 6 alinea 1 f AVG). Bijvoorbeeld  voor informatie over strafbare feiten (art. 6 alinea 1 f  AVG in verbinding met § 26 alinea 1 S. 2 BDSG, Bundesdatenschutzgesetz).
 • Op basis van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Uw toestemming kunt u op elk moment met toekomstige werking herroepen (art. 6 alinea 1 c AVG). Gebruik hier voor de hierboven vermelde communicatiegegevens.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie gewist.  Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Doorgifte van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden binnen de Kassel Marketing GmbH alleen doorgegeven aan afdelingen en medewerkers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van contractuele en/of juridische plichten. In het kader van een opdrachtverwerking kunnen ook externe dienstverleners (kredietwaardigheidscontroleurs, dienstverleners op het gebied van elektronische gegevensverwerking, afdrukken en logistiek etc.) de persoonsgegevens die gebonden zijn aan instructies voor Kassel Marketing GmbH verwerken, de opdracht krijgen tot de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie en geen wettelijke bepaling voorschrijft dat ze langer bewaard moeten worden.

Gegevensoverdracht in derde landen
Persoonsgegevens worden door ons niet naar een derde land (niet EU-land) overgedragen.

Uw rechten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de AVG, kunt u zich richten tot onze Functionaris voor gegevensbescherming of een autoriteit voor gegevensbescherming. Verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming voor Kassel-Marketing GmbH ist de Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, telefoon: +49 611 1408 – 0.

Volgens de AVG hebt u het recht op informatie, correctie, wissing of beperking van de verwerking alsook op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht, op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure bewaren en verwerken wij uw basisgegevens (zoals voornaam, achternaam, toevoegingen, opvoeders, nationaliteit), contactgegevens (privéadres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres) alsook de gegevens van de sollicitatie (begeleidend schrijven, diploma's, vragenlijst, interviews, kwalificaties en uitgevoerde taken). Als u ons ook bijzondere categorieën persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens, godsdienst, invaliditeitsgraad) vrijwillig hebt meegedeeld, vindt een verwerking daarvan uitsluitend plaats als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden normaal meteen in verband met de aanstellingsprocedure verzameld. Daarnaast kunnen wij gegevens van derden (bemiddelingsdienst) hebben gekregen.

In het kader van uw sollicitatie moet u de bovengenoemde persoonsgegevens verschaffen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure en de geschiktheidsbeoordeling. Zonder deze gegevens kunnen wij de sollicitatieprocedure niet uitvoeren en geen beslissing nemen over de motivatie van een dienstverband.

Rechtmatigheid van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse privacywet) alsook alle andere relevante wetten (bijv. BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz , wet op ondernemingsraden), AGG (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz , algemene wet inzake gelijke behandeling)). De gegevensverwerking dient voor de uitvoering en afhandeling van de sollicitatieprocedure en de beoordeling, in hoeverre er sprake is van geschiktheid voor de respectieve functie. De verwerking van uw sollicitatiegegevens is vereist om te kunnen beslissen over de motivatie van een dienstverband. De primaire rechtsgrond hiervoor is art. 6 alinea 1 b) AVG in verbinding met § 26 alinea 1 S. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Uw sollicitatiegegevens behandelen wij vertrouwelijk. Als wij uw persoonsgegevens voor een hierboven niet vermeld doel willen verwerken, zullen wij u hierover van te voren informeren.

Doorgifte van uw gegevens
Binnen onze onderneming hebben alleen personen en instanties (afdeling/sector, personeelsvertegenwoordiging of ‘Schwerbehindertenvertregung', vertegenwoordiging van invaliden) uw persoonsgegevens, die ze nodig hebben voor de beslissing inzake aanstelling en voor de uitvoering van onze contractuele en juridische plichten.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden normaal gesproken zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, gewist. Dat is niet het geval indien de wissing in strijd is met wettelijke bepalingen of het nodig is de gegevens langer te bewaren voor bewijsvoering of u toestemming hebt gegeven om ze langer te bewaren. Als wij u geen functie zouden kunnen aanbieden, maar op basis van uw profiel van mening zijn, dat uw sollicitatie eventueel voor toekomstige vacatures interessant zou kunnen zijn, zullen wij u om toestemming vragen uw persoonlijke sollicitatiegegevens nog eens 6 maanden te mogen bewaren.

Overdracht van gegevens in derde landen
Uw persoonsgegevens worden niet naar een derde land (niet EU-land) overgedragen.

Uw rechten
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de AVG, kunt u zich richten tot onze Functionaris voor gegevensbescherming of een autoriteit voor gegevensbescherming. Verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming voor Kassel-Marketing GmbH ist de Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Telefon: +49 611 1408 – 0.

Volgens de AVG hebt u het recht op informatie, correctie, wissing of beperking van de verwerking alsook op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht, op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Privacyverklaring betreffende videobewaking

Uw persoonsgegevens worden normaal meteen in verband met videobewaking verzameld. Tot de verwerkte persoonsgegevens horen beeldopnamen en bewegingsgegevens/tijdgegevens op het terrein van het Kongress Palais (in-, en uitgangen/verblijf).

Rechtmatigheid van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke bepaling voor gegevensbescherming van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en de  Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse privacywet)

De rechtsgronden voor de verwerking zijn  § 4 BDSG nieuwe versie en artikel 6 alinea 1 b. In het kader van de belangenafweging (artikel 6 alinea 1 f AVG) verwerken wij uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden:

 • Ter bescherming tegen geweld tegen klanten, bezoekers en werknemers
 • Ter bescherming tegen geweld tegen bedrijfseigendom
 • Voor de naleving en handhaving van het huisrecht
 • Ter verbetering van de strafrechtelijke vervolging door bewijsmateriaal bij vandalisme, materiële schade, diefstal en overige strafbare feiten
 • Ter oplossing van schadegevallen (in het bijzondere materiële schade en persoonlijk letsel) en uitvoering van schadevorderingen
 • Voor de waarborg van de bovengenoemde doelen zijn de uitgevoerde beeldopnamen strikt noodzakelijk.

Als wij uw persoonsgegevens voor een hierboven niet vermeld doel willen verwerken, zullen wij u hierover van te voren informeren.

Doorgifte van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden, indien nodig, doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Rechtbanken

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Indien er geen gebeurtenis wordt vastgesteld waarvoor een opname/beoordeling nodig is, wordt de registratie zonder kennisneming van de vastgelegde foto's onmiddellijk, normaal gesproken na 72 uur.

Gegevensoverdracht in derde landen
Persoonsgegevens worden door ons niet naar een derde land (niet EU-land) overgedragen.

Uw rechten
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de AVG, kunt u zich richten tot onze Functionaris voor gegevensbescherming of een autoriteit voor gegevensbescherming. Verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming voor Kassel-Marketing GmbH ist de Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, telefoon: +49 611 1408 – 0.

Volgens de AVG hebt u het recht op informatie, correctie, wissing of beperking van de verwerking alsook op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht, op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

5. Social media

Facebook-plugins (like (vind ik leuk) & share (delen)-knop)

Op onze pagina's zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de ‘like-knop’ ('vind ik leuk') op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt  via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina hebt  bezoekt. Als u op de ‘like-knop’ van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen met uw Facebookprofiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens alsook hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook onder: https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan opze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u uitloggen bij Facebook.

Twitter plugin

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie 'retweet’ worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens alsook hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het Gegevensbeleid van Twitter onder: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen bij Twitter wijzigen via de account-instellingen op https://twitter.com/account/settings ändern.

Google+ Plugin

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS).

Verzameling en doorgifte van informatie: Met de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaren. Via de Google+-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina die u hebt ingezien bij het klikken op +1. Uw 1+ kan als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites of advertenties op het internet worden ingelast.

Google tekent informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+-knop, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat minstens de naam moet bevatten die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt in alle  Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de gebruiksdoelen die hierboven zijn uitgelegd, wordt de informatie die door u is verstrekt, volgens de geldende Privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruiker of geeft deze door aan gebruiker en partners, zoals publisher, adverteerders of verbonden websites.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclame-doelgroepen te verbinden met de functies op meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Zo kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn gebaseerd op interesses, en die afhankelijk van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op een eindtoestel (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindtoestel (bijv. tablet of pc) van u worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, verbindt Google hiervoor uw web- en app-browsergedrag met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindtoestel waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden geschakeld.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van de gebruiker, die tijdelijk worden verbonden met onze gegevens van Google Analytics, om doelgroepen voor de advertenties op meerdere apparaten vast te leggen en op te stellen.

U kunt voortdurend bezwaar maken tegen de remarketing/targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen. Dit doet u via deze link https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzamelde gegevens worden alleen samengevoegd op basis van uw toestemming die u bij Google kunt verlenen of intrekken (art. 6 al. 1 lid a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocedures die niet in uw Google-account zijn samengebracht (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen deze samenbrenging) is de verzameling van de gegevens gebaseerd op art. 6 al. 1 lid f AVG. Het gerechtvaardigd belang blijkt uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers.

Uitgebreidere informatie en de Privacybepalingen vindt u in de Privacyverklaring van Google onder: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (‘Google’).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van de zogenoemde conversion-tracking. Als u klikt op de door Google gekoppelde advertenties, wordt er een cookie geplaatst voor de conversion-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt, en de cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke gebruiker van Google AdWords krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie de met behulp van de conversion-cookies wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten ontvangen het totale aantal van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene website worden doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van de Google conversion-tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig uitschakelen. Daarna wordt u niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van 'conversion-cookies’ gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion-tracking vindt u in de Privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteren, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitschakelen alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website maakt voor de conversiemeting van de bezoekersactie-pixels gebruik van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’).

Zo kan het gedrag van iemand die de website bezoekt worden nagegaan, nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie werd doorgeleid naar de website van de aanbieder. Daardoor kan de efficiëntie van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersaccount mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Beleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Daardoor kan Facebook het invoegen van advertenties op pagina's van Facebook alsook buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de website kunnen wij geen invloed uitoefenen op dit gegevensgebruik.

Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heet een gerechtvaardigd belang bij efficiënte advertentiemaatregelen met inbegrip van social media.
In de Privacybepalingen van Facebook vindt u meer aanwijzingen over de bescherming van uw privésfeer: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ (aangepaste doelgroepen) op de pagina Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u reclame gebaseerd op de gebruiker van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen wij onder andere Ontdek wanneer welke paginaweergaven zijn gemaakt en uit welke regio ze komen. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijvoorbeeld IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijvoorbeeld klikken, aankopen etc.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering
Bij de analyse met Matomo maken wij gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Cookieloze analyse
Wij hebben Matomo zo geconfigureerd dat Matomo geen cookies in uw browser opslaat.

Hosten
Wij hosten Matomo bij de volgende externe provider:
InnoCraft Ltd", 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland.
Serverlocatie binnen de EU

EU-vertegenwoordiger:
ePrivacy Holding GmbH vertegenwoordigd door prof.dr. Christoph Bauer Große Bleichen 21, 20354 Hamburg E-mail: eu.rep@eprivacy.eu

Orderverwerking
Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Newsletter

Newslettergegevens

Als u de newsletter wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsook informatie die ons het bewijs geeft dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter (double opt-in). Meer gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde informatie te verzenden. Wij geven ze niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de newsletter staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres alsook het gebruik ervan om de newsletter te verzenden kunt u op elk moment intrekken via de link ‘Uitschrijven’ (Austragen) in de newsletter. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in verband met de newsletter bij ons heeft opgegeven, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de newsletter, en na de afzegging worden ze gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen (bijv. e-mailadressen in het gedeelte voor leden) blijven hierdoor onaangetast.

Cleverreach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Muehlenstr. 43, D-26180 Rastede. CleverReach is een service waarmee het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u invoert voor het nieuwsbriefabonnement (bijv. uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Aan de hand daarvan kan onder meer geanalyseerd worden hoeveel ontvangers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief aangeklikt is. Met behulp van zogenaamde conversie-tracking kan ook worden geanalyseerd of er na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensanalyse via de CleverReach-nieuwsbrief is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die reeds hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

Wilt u niet opgenomen worden in de analyses van CleverReach, dan moet u het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. In elk nieuwsbriefbericht staat een link waarmee u kunt opzeggen. Daarnaast kunt u zich rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons achterlaat met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Daarna worden ze zowel van onze servers als die van CleverReach verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons bewaard worden voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen van leden).

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CleverReach onder: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Meting van openings- en klikfrequenties

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web beacon”, d.w.z. een pixelgroot bestand dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van zijn server. Als onderdeel van dit bezoek wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van het bezoek.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun bezoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de bezoektijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt gekoppeld aan de individuele nieuwsbriefontvangers en opgeslagen in hun profielen totdat ze worden verwijderd. De evaluaties dienen ertoe, de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hieraan aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers. Hieronder vallen ook acties voor wedstrijden, verjaardagen, etc.

De meting van de openingspercentages en de klikfrequenties evenals de opslag van de meetresultaten in de profielen van de gebruikers en de verdere verwerking zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

Een afzonderlijke intrekking van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of herroepen. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens verwijderd.

 

8. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de pagina YouTube, die door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plugin van YouTybe, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina's van ons u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

reCaptcha

We gebruiken de reCaptcha-service van Google om te bepalen of een mens of computer een bepaalde invoer in ons contact- of nieuwsbriefformulier maakt. Google controleert aan de hand van de volgende gegevens of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de website die u bij ons bezoekt en waarop de captcha is geïntegreerd, de datum en de duur van uw bezoek, herkenningsgegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem, Google-account als u bij Google bent ingelogd, muisbewegingen op de reCaptcha-gebieden en taken waarbij u afbeeldingen moet identificeren. De wettelijke grondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub f, van de basisverordening inzake privacy. Er bestaat een legitiem belang op onze site bij deze gegevensverwerking om de veiligheid van onze website te waarborgen en ons te beschermen tegen geautomatiseerde invoer (aanvallen).